Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Ishida Takeshi Hidaka Teruaki Mikami Takahiro Takizawa Hideharu
PP. 239 - 224
Ueda Mitsuru Hasegawa Hiroshi Matsunaga Tsugio
PP. 281 - 288
Watanabe Katsutoshi Ohnari Hirofumi Saga Takanori Saitou Takashi
PP. 289 - 296