Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

PP. 13 - 20
Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Emoto Mitsuteru
PP. 21 - 29
Yamamoto Tetsuro Ohara Sukeo Horibuchi Kohji
PP. 31 - 37
PP. 39 - 44
PP. 45 - 52
Minami Masaaki Kaku Yoshinobu Shinozaki Takashi Shiotsuki Yoshiharu
PP. 53 - 59
Minami Masaaki Nagai Yoshikazu Shiotsuki Yoshiharu
PP. 61 - 67
Tamura Toshiyo Nishigaichi Atsushi Nomura Toshimitsu
PP. 69 - 74