Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

kawano Shunichi Fujita Shinichi Shimizu Shigetoshi
PP. 193 - 198
Hamada Sumio Hino Shinichi Kaneyuki Keiji
PP. 225 - 260
Fukunaga Kimitoshi Nakai Shigeyuki Sawada Morihiko Kimura Makoto
PP. 227 - 237
Hino Shinichi Hamada Sumio Kaneyuki Keiji Hasegawa Hiroshi
PP. 247 - 254
Saitou Takashi Hadano Kesayoshi kamachi Masafumi Saga Takanori Ohnari Hirofumi
PP. 269 - 277