Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Tamura Yoichi Chishaki Takeshi Katoh Takeshi Koike Masaya
PP. 15 - 22
Iwamoto Chuzo Inoue Katsushi Takanami Itsuo
PP. 77 - 83
Morimoto Yasuo Ishikawa Kazuo Nagao Keigo Koyanagi Tsuyoshi Matsubara Kakuei
PP. 103 - 107