Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Wang Hongyou
PP. 217 - 223
Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Wang Hongyou
PP. 225 - 230
Takimoto Akio Mizuta Takehiko Mitori Shuuji Hirose Akira Fujii Toshio
PP. 255 - 266
PP. 289 - 295
PP. 331 - 334
PP. 335 - 346
Hyodo Masayuki Konami Takeharu Yasufuku Noriyuki Murata Hidekazu
PP. 347 - 358
Yoshimura Toshiharu Ebina Yoshio Shingai Ryuzo Harada Kunihiko Nakajima Kazuki
PP. 379 - 385