Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Hamajima Takataro Shimamura Hiroshi Kakusho Youhei Tsuda Makoto Harada Naoyuki
PP. 101 - 105
PP. 107 - 122
Shiotsuki Yoshiharu Kida Kyota Fukami Jury
PP. 123 - 140
PP. 159 - 169
PP. 171 - 180
Taguchi Takeshi Suzuki Motoyuki Yamamoto Tetsuro Fujino Hidetoshi Okabayashi Sigeo Fujimoto Tetsuo
PP. 181 - 186
PP. 197 - 204
Tanabe Tomoyuki Watanabe Tadashi Ono Motoi Namba Yasunari Kurai Satoshi Taguchi Tsunemasa Inoue Takayuki Kurita Hiroshi
PP. 215 - 220
Kubo Shuichi Tanabe Tomoyuki Konishi Masafumi Iwata Shiro Saimei Tsunekazu Kurai Satoshi Taguchi Tsunemasa
PP. 221 - 224