Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Wang Hong-you Fukuda Tetsuya
PP. 345 - 349
PP. 369 - 372
Fujisaki Shizuo Hanada Kazuyuki Nishida Akiko Kajigaeshi Shoji
PP. 383 - 389
Fujisaki Shizuo Hanada Kazuyuki Nishida Akiko Kajigaeshi Shoji
PP. 391 - 399
PP. 419 - 424
Anno Toshihiko Koyanagi Tsuyoshi Ohshima Youichi Fujii Takamitsu Hirai Hidetoshi Matsubara Kakuei Fujii Kazuhiro Daimon Hiroshi
PP. 425 - 434