Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Saitou Takashi Ohnari Hirofumi Akashi Nobuyoshi Kameda Yoshimitsu
PP. 175 - 180
Ohara Sukeo Yamamoto Tetsuro Mitsunaga Tomihide
PP. 195 - 204
Kishimoto Katsumi Yamada Masami Kawasaki Motoyuki Adachi Takayoshi
PP. 225 - 234
Miyata Naoyuki Miyake Kiyoshi Nakaoka Hideaki
PP. 235 - 240
Murakawa Katsuhisa Kurima Junji Ishikawa Tatsuro
PP. 275 - 280
Murakawa Katsuhisa Kurima Junji Ishikawa Tatsuro
PP. 281 - 287