Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

PP. 17 - 25
Hidaka Teruaki Sentoku Hirofumi Ishida Takeshi Fukuda Tetuya Ikudo Yoshiharu Hata Kazuhisa
PP. 27 - 36
Sentoku Hirofumi Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Ebashi Yosifumi
PP. 37 - 46
Kumabe Akira Yamamoto Kouji Kitagawa Ryozo
PP. 47 - 51
Takimoto Akio Fujimura Kensuke Iwatani Kenji Fujii Toshio Hase Fumio Harada Taisuke
PP. 53 - 64
PP. 73 - 81
Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Zhang You-lin Sentoku Hirofumi Sasahara Masakatsu Tanioka Yoshihiro
PP. 93 - 100
Wada Kenzo Sumiyosi Takuya Katayama Tosihiro Osima Nobuaki Hori Masaki Hayano Nobuo
PP. 101 - 110
Morimoto Eiji Kohra Yoshimitsu Hayano Nobuo
PP. 119 - 125
PP. 127 - 133
Kajigaeshi Shoji Kohama Toshio Fujiwara Toshio Sone Kazuhito Nishida Akiko
PP. 143 - 148
PP. 149 - 158
PP. 189 - 194
Kunimatsu Sunao Miura Fusanori Imamura Takeshi Nakagawa Koji
PP. 205 - 211
PP. 213 - 224
Abe Tatsurou Inoue Katsushi Takanami Itsuo Taniguchi Hiroshi
PP. 225 - 233
Watanabe Masanori Kanaoka Taiho Hamamoto Yoshihiko Tomita Shingo
PP. 235 - 242
Imamura Masafumi Koyama Masahiro Koyanagi Tsuyoshi Matsubara Kakuei
PP. 243 - 250
PP. 251 - 257