Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Nishida Akiko Tokuda Masanori Fujisaki Shizuo Kajigaeshi Shoji
PP. 281 - 286
Nakazono Mahito Azuma Koji Iwamoto Shinji Shimatani Akitoshi Hisamoto Yasumasa
PP. 295 - 301