Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

PP. 9 - 14
Hidaka Teruaki Sentoku Hirofumi Ishida Takeshi Fukuda Tetuya Ikudo Yoshiharu Matuo Hidehisa
PP. 15 - 25
Morimoto Eiji Nishibori Hiroto Hayano Nobuo
PP. 45 - 54
Wada Kenzo Ebisui Masahide Hayano Nobuo Kashimoto Minoru
PP. 75 - 81
Hidaka Teruaki Ishida Takeshi Sentoku Hirofumi Mitsui Hiroto Watanabe Yasutoshi
PP. 83 - 89
PP. 107 - 113
PP. 127 - 137
Nishida Akiko Sumida Tsuyoshi Kugisaki Ryuji Fujisaki Shizuo Kajigaeshi Shoji
PP. 139 - 144
PP. 161 - 165
PP. 167 - 171
Ohara Sukeo Yamamoto Tetsuro Matsuda Hiroshi Wakatsuki Yoshitaka
PP. 173 - 179
Shigeyama Naoki Mizumo Hitoshi Watanabe Kenji Sakiyama Satoshi Fukumasa Osamu
PP. 213 - 222
Nakajima Kazuki Miwa Yasuo Yoshimura Toshiharu Shingai Ryuzo Harada Kunihiko Okada Hideki Ebina Yoshio
PP. 223 - 229
Sakiyama Satoshi Onzuka Tatsunori Sakai Hirotaka Watanabe Makoto Fukumasa Osamu Osaki Katashi Saeki Setsuo
PP. 241 - 248