The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Matsuyama Hideyasu Pan Yi Oba Kazuo Tsukamoto Manabu Nagao Kazuhiro Yamaguchi Shiro Fukunaga Koji Matsuda Kenji Yoshihiro Satoru Li Chunde Kudren David Bergerheim Ulf S. R. Ekman Peter Naito Katsusuke
PP. 11 - 18
Tominaga Takayuki Nakamori Yoshitaka Taguchi Akihito Miyazaki Mutsuko Sakuragi Shizu Shinohara Kenji
PP. 77 - 80