The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Fuchimoto Takeshi Takashima Masanari Fujii Masataka Santoki Yoshiro Shirozu Hideharu Santoki Osamu
PP. 173 - 182
Ueda Satoshi Matsuoka Miyoko Miyaji Takaoki Ueda Naoki Aoki Kenzo Izawa Michi Shibata Susumu
PP. 183 - 194
PP. 195 - 204