The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Tsuruta R. Matsuno Y. Mizuno H. Sadamitsu D. Maekawa T.
PP. 93 - 97
Nakamura Masayuki Mizuta Eishi Mashimoto Osamu Morioka Hideshi Nakamura Mitsuo
PP. 105 - 109