The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Shinohara Kenji Yamada Katsunori Fujii Yasuhiko Tanaka Masahisa Tanaka Hiroyuki Azuno Yoichi Yoshizaki Miki Fujii Shinya Ishida Yoji Kaneko Toshio Matsumoto Noboru
PP. 13 - 23
Mizuki Yasushi Hirano Hitoshi Miyoshi Akira Hamasaki Junko Yamada Michio Glavin Gary B.
PP. 25 - 32
Ushijima Itsuko Mizuki Yasushi Soeda Koichiro Kishimoto Osamu Hara Takahide Habu Kensuke Watanbe Katsumi Yamada Michio
PP. 33 - 37
PP. 39 - 44
Sari Atsuo Oshima Shuzo Miyauchi Yoshitoyo Ogasahara Hiroko Yokota Kimio Yamashita Shigeki
PP. 45 - 49
Tsuha Mitsuru Kameda Hideki Orita Tetsuji Aoki Hideo Hatano Mitsunori
PP. 51 - 62
Fujisawa Keiko Nakashima Mayumi Sanada Chizuko Ami Miyoko Arai Yasuko Ohba Yuzo Miyaji Takaoki
PP. 63 - 66