The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Sakuragi Shizu Taguchi Akihiko Miyazaki Mutsuko Mitani Noriyuki Matsuda Kazuyuki Fukuda Naofumi Inoue Yasushi
PP. 17 - 21
Tanioka Yukari Yanai Hideo Nakamura Youhei Okamoto Takeshi Saiki Yasuhiko Yoshida Tomoharu Okita Kiwamu Murashige Takeyosi
PP. 23 - 27