The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Ohba Yuzo Hattori Yukio Takeda Isamu Fuyuno Kikuo Matsuoka Miyoko Yoshinaka Hiroshi Satoh Tomoki Miyaji Takaoki
PP. 21 - 30
Okubo Masaki Hiroshige Yukio Kaku Kohei Kamei Toshiaki Ishiguro Norio Matsumoto Noboru Kaneko Toshio
PP. 47 - 53
PP. 55 - 63