The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Laskar Md. Shawkatuzzaman Yamamoto Kazutaka Yoneda Junko Yoshimura Mari Fukuda Toshihiro Morie Takako Wakui Tadaaki Iwamoto Mieko Harada Noriaki
PP. 21 - 26
Shinagawa Yuji Mizuta Eiji Nakamura Masayuki Harada Kikuo Hashimoto Osamu
PP. 27 - 30
Ohba Yukio Kakinuma Susumu Mochizuki Tokurou Fukusako Toshihiro Negoro Kiyoshi Nogaki Hiroshi Morimatsu Mitsunori
PP. 31 - 35
Nakamura Masayuki Mizuta Eishi Morioka Hideshi Suzuki Takashi
PP. 37 - 41