The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

PP. 99 - 103
Negoro Kiyoshi Nishimura Yukiko Sasabe Fujio Fukusako Toshihiro Tsuda Naomi Kato Masayuki Kakinuma Susumu Nogaki Hiroshi Morimatsu Mitsunori
PP. 109 - 111