Technology reports of the Yamaguchi University

Back to Top

Kajigaeshi Shoji Kadaya Naoyuki Nishida Akiko Fujisaki Shizuo
PP. 221 - 232
Kajigaeshi Shoji Shimizu Michikazu Moriwaki Masayuki Fujisaki Shizuo Kakinami Takaaki
PP. 237 - 239
PP. 247 - 256
Koyanagi Tsuyoshi Yamano Koji Sota Tetsuo Anno Hiroaki Matsubara Kakuei
PP. 257 - 264
Kanaoka Taiho Morinaga Hiroshi Kobayashi Kiyohiro Tomita Shingo Takahashi Masashi Kawakami Noboru Imamura Tsugayasu Tanoue Fumirou
PP. 265 - 274