Technology reports of the Yamaguchi University

Back to Top

Takimoto Akio Nishihara Ryoji Nakao Hitoshi Himeno Motoshi Nishikawa Shoji Shimizu Toshiharu
PP. 1 - 13
Wakamatsu Hideki Takanami Itsuo Inoue Katsushi Taniguchi Hiroshi
PP. 47 - 55
Kanaoka Taiho Tomita Shingo
PP. 57 - 68