Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Sarcoma Botryoides --Report of Two Cases--
作成者 : Kajii, Yasumaro / Okita, Tatsuo / Nakano, Masatoshi / Moriwaki, Kazuhiro / Nagano, Minoru 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 13 号 : 4 開始ページ : 315 終了ページ : 322 発行日 : 1966-12 リポジトリID : A020013000408
アクセス件数 : 462 件 ダウンロード件数 : 655 件
Post-Transfusion Hepatitis
作成者 : Mizuta, Minoru / Nakayama, Sugashi / Mito, Tatsuya / Tamura, Katsushi / Nishimura, Hideo / Kobayashi, Kenji / Tsujioka, Toshiaki / Kokura, Koji / Matsuki, Kiyoshi / Tanaka, Tadayoshi / Otani, Midori / Hirata, Kiyoshi / Matsui, Tatsu / Misumi, Tsuyoshi / Yamasato, Akihiro / Moriwaki, Kazuhiro / Tuburaya, Kazuo / Tujikawa, Osamu / Sekitani, Toru / Yamada, Takashi / Ueda, Satoshi 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 11 号 : 3 開始ページ : 93 終了ページ : 102 発行日 : 1964-09 リポジトリID : A020011000301
アクセス件数 : 820 件 ダウンロード件数 : 977 件

[1]