Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


An outcome measure for patients with cervical myelopathy : The Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) : An average score of healthy volunteers
作成者 : Tanaka, Nobuhiro / Konno, Shin-ichi / Takeshita, Katsushi / Fukui, Mitsuru / Takahashi, Kazuhisa / Chiba, Kazuhiro / Miyamoto, Masabumi / Matsumoto, Morio / Kasai, Yuichi / Kanamori, Masahiko / Matsunaga, Shunji / Hosono, Noboru / Kanchiku, Tsukasa / Taneichi, Hiroshi / Hashizume, Hiroshi / Kanayama, Masahiro / Shimizu, Takachika / Kawakami, Mamoru 掲載誌名 : Journal of Orthopaedic Science 巻 : 19 号 : 1 開始ページ : 33 終了ページ : 48 発行日 : 2014-01 リポジトリID : 2014010290
アクセス件数 : 513 件 ダウンロード件数 : 0 件
Neurological complications of cervical laminoplasty for patients with ossification of the posterior longitudinal ligament-a multi-institutional retrospective study
作成者 : Seichi, Atsushi / Hoshino, Yuichi / Kimura, Atsushi / Nakahara, Shinnosuke / Watanabe, Masahiko / Kato, Tsuyoshi / Ono, Atsushi / Kotani, Yoshihisa / Mitsukawa, Mamoru / Ijiri, Kosei / Kawahara, Norio / Inami, Satoshi / Chikuda, Hirotaka / Takeshita, Katsushi / Nakagawa, Yukihiro / Taguchi, Toshihiko / Yamazaki, Masashi / Endo, Kenji / Sakaura, Hironobu / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Neo, Masashi / Takahashi, Masahito / Harimaya, Katsumi / Hosoe, Hideo / Imagama, Shiro / Taniguchi, Shinichiro / Ito, Takui / Kaito, Takashi / Chiba, Kazuhiro / Matsumoto, Morio / Toyama, Yoshiaki 掲載誌名 : Spine 巻 : 36 号 : 15 開始ページ : E998 終了ページ : E1003 発行日 : 2011-07-01 リポジトリID : 2012011296
アクセス件数 : 735 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]