Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Isolation of rhodococcus equi from wild boars (Sus scrofa) in Japan
作成者 : Sakai, Mizuki / Ohno, Ryoko / Higuchi, Chihiro / Sudo, Masato / Suzuki, Kazuo / Sato, Hiroshi / Maeda, Ken / Sasaki, Yukako / Kakuda, Tsutomu / Takai, Shinji 掲載誌名 : Journal of wildlife diseases 巻 : 48 号 : 3 開始ページ : 815 終了ページ : 817 発行日 : 2012-07 リポジトリID : 2012010484
アクセス件数 : 748 件 ダウンロード件数 : 0 件
Detection of bat coronaviruses from Miniopterus fuliginosus in Japan
作成者 : Shirato, Kazuya / Maeda, Ken / Tsuda, Shumpei / Suzuki, Kazuo / Watanabe, Shumpei / Shimoda, Hiroshi / Ueda, Naoya / Iha, Koichiro / Taniguchi, Satosho / Kyuwa, Shigeru / Endoh, Daiji / Matsuyama, Shutoku / Kurane, Ichiro / Saijo, Masayuki / Morikawa, Shigeru / Yoshikawa, Yasuhiro / Akashi, Hiroomi / Mizutani, Tetsuya 掲載誌名 : Virus genes 巻 : 44 号 : 1 開始ページ : 40 終了ページ : 44 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2012010521
アクセス件数 : 814 件 ダウンロード件数 : 0 件
Highly pathogenic avian influenza virus infection in feral raccoons, Japan
作成者 : Horimoto, Taisuke / Maeda, Ken / Murakami, Shin / Kiso, Maki / Iwatsuki-Horimoto, Kiyoko / Sashika, Mariko / Ito, Toshihiro / Suzuki, Kazuo / Yokoyama, Mayumi / Kawaoka, Yoshihiro 掲載誌名 : Emerging infectious diseases 巻 : 17 号 : 4 開始ページ : 714 終了ページ : 717 発行日 : 2011-04 リポジトリID : 2011010307
アクセス件数 : 774 件 ダウンロード件数 : 0 件
Some Observations on the Reaction Route of the Clemmensen Reduction in Fluorenone Derivatives
作成者 : Suzuki, Kazuo / Fujimoto, Minoru 掲載誌名 : 山口大學工學部學報 巻 : 13 号 : 1 開始ページ : 54 終了ページ : 62 発行日 : 1963 リポジトリID : KJ00000155266
アクセス件数 : 1066 件 ダウンロード件数 : 845 件
1, 1'-ジクロル-ジビフエニレンエチレンと1-クロルフルオレンとのMichael縮合について : フルオレン誘導体の研究(第11報)
作成者 : 梶返, 昭二 / 土田, 弘利 / 鈴木, 一夫 掲載誌名 : 山口大學工學部學報 巻 : 9 号 : 1 開始ページ : 35 終了ページ : 39 発行日 : 1958 リポジトリID : KJ00000155471
アクセス件数 : 692 件 ダウンロード件数 : 356 件

[1]