Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Phase relation of some sulfide systems-(6) : especially Pb-Sb-S ternary system
作成者 : Kitakaze, Arashi / Nakamura, Miyuki / Komatsu, Ryuichi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 71 号 : 1 開始ページ : 7 終了ページ : 16 発行日 : 2020-12 リポジトリID : A040071000102
アクセス件数 : 62 件 ダウンロード件数 : 37 件
Phase relation of some sulfide systems-(5) : especially Fe-Ni-S system
作成者 : Kitakaze, Arashi / Komatsu, Ryuichi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 70 号 : 開始ページ : 1 終了ページ : 22 発行日 : 2020-03 リポジトリID : A040070000001
アクセス件数 : 197 件 ダウンロード件数 : 72 件
Phase relation of some sulfide system-(3)
作成者 : Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 68 号 : 1 開始ページ : 1 終了ページ : 31 発行日 : 2018-03 リポジトリID : A040068000101
アクセス件数 : 385 件 ダウンロード件数 : 273 件
Phase relation of some sulfide system-(4) : especially Cu-Fe-s system
作成者 : Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 68 号 : 2 開始ページ : 55 終了ページ : 76 発行日 : 2018-03 リポジトリID : A040068000204
アクセス件数 : 333 件 ダウンロード件数 : 246 件
Phase relation of some sulfide system-(2)
作成者 : Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 67 号 : 1 開始ページ : 19 終了ページ : 33 発行日 : 2017-03 リポジトリID : A040067000102
アクセス件数 : 390 件 ダウンロード件数 : 346 件
Phase relation of some sulfide system-(1)
作成者 : Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 66 号 : 2 開始ページ : 67 終了ページ : 34 発行日 : 2016-03 リポジトリID : A040066000206
アクセス件数 : 427 件 ダウンロード件数 : 384 件
Baumstarkite from the koryu mine, Hokkaido, Japan
作成者 : Kitakaze, Arashi / Itoh, Hironori / Komatsu, Ryuichi / Higuchi, Yasunori 掲載誌名 : Canadian mineralogist : crystallography, geochemistry, mineralogy, petrology 巻 : 50 号 : 1 開始ページ : 101 終了ページ : 109 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2012010509
アクセス件数 : 828 件 ダウンロード件数 : 0 件
A revision of phase relations in the system Fe-Ni-S from 650° to 450℃
作成者 : Kitakaze, Arashi / Sugaki, Asahiko / Itoh, Hironori / Komatsu, Ryuichi 掲載誌名 : Canadian mineralogist : crystallography, geochemistry, mineralogy, petrology 巻 : 49 号 : 6 開始ページ : 1687 終了ページ : 1710 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2012010173
アクセス件数 : 814 件 ダウンロード件数 : 0 件
Synthetic Phases in the PbS-Bi_2S_3 System; PbBi_4S_7 and Pb_2Bi_2S_5 (Synthetic Sulfide Minerals (VII))
作成者 : Sugaki, Asahiko / Shima, Hiromi / Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : Technology reports of the Yamaguchi University 巻 : 1 号 : 3 開始ページ : 369 終了ページ : 373 発行日 : 1974-12 リポジトリID : KJ00004350932
アクセス件数 : 638 件 ダウンロード件数 : 916 件
Synthesized lead bismuth sulfosalts minerals; heyrovskyite, lillianite and galenobismutite (synthetic sulfide minerals (VI))
作成者 : Sugaki, Asahiko / Shima, Hiromi / Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : Technology reports of the Yamaguchi University 巻 : 1 号 : 3 開始ページ : 359 終了ページ : 368 発行日 : 1974-12 リポジトリID : KJ00004350931
アクセス件数 : 665 件 ダウンロード件数 : 1096 件
Synthetic sulfide minerals (V)
作成者 : Sugaki, Asahiko / Shima, Hiromi / Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : Technology reports of the Yamaguchi University 巻 : 1 号 : 2 開始ページ : 183 終了ページ : 194 発行日 : 1973-12 リポジトリID : KJ00004350915
アクセス件数 : 593 件 ダウンロード件数 : 923 件
Phase Relations of the Cu_2S-Sb_2S_3 System
作成者 : Sugaki, Asahiko / Shima, Hiromi / Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : Technology reports of the Yamaguchi University 巻 : 1 号 : 2 開始ページ : 169 終了ページ : 181 発行日 : 1973-12 リポジトリID : KJ00004350914
アクセス件数 : 705 件 ダウンロード件数 : 1382 件
Synthetic sulfide minerals (IV)
作成者 : Sugaki, Asahiko / Shima, Hiromi / Kitakaze, Arashi 掲載誌名 : Technology reports of the Yamaguchi University 巻 : 1 号 : 1 開始ページ : 71 終了ページ : 85 発行日 : 1972-12 リポジトリID : KJ00004350903
アクセス件数 : 618 件 ダウンロード件数 : 1164 件

[1]