Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Perioperative complications of anterior cervical decompression with fusion in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament: a retrospective, multi-institutional study
作成者 : Kimura, Atsushi / Seichi, Atushi / Hoshino, Yuichi / Yamazaki, Masashi / Mochizuki, Macondo / Aiba, Atsuomi / Kato, Tsuyoshi / Uchida, Kenzo / Miyamoto, Kei / Nakahara, Shinnosuke / Taniguchi, Shinichirou / Neo, Masashi / Taguchi, Toshihiko / Endo, Kenji / Watanabe, Masahiko / Takahashi, Masahito / Kaito, Takashi / Chikuda, Hirotaka / Fujimori, Takahito / Ito, Takui / Ono, Atsushi / Abumi, Kuniyoshi / Yamada, Kei / Nakagawa, Yukihiro / Toyama, Yoshiaki 掲載誌名 : Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association 巻 : 17 号 : 6 開始ページ : 667 終了ページ : 672 発行日 : 2012-11 リポジトリID : 2012011329
アクセス件数 : 946 件 ダウンロード件数 : 0 件
Neurological complications of cervical laminoplasty for patients with ossification of the posterior longitudinal ligament-a multi-institutional retrospective study
作成者 : Seichi, Atsushi / Hoshino, Yuichi / Kimura, Atsushi / Nakahara, Shinnosuke / Watanabe, Masahiko / Kato, Tsuyoshi / Ono, Atsushi / Kotani, Yoshihisa / Mitsukawa, Mamoru / Ijiri, Kosei / Kawahara, Norio / Inami, Satoshi / Chikuda, Hirotaka / Takeshita, Katsushi / Nakagawa, Yukihiro / Taguchi, Toshihiko / Yamazaki, Masashi / Endo, Kenji / Sakaura, Hironobu / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Neo, Masashi / Takahashi, Masahito / Harimaya, Katsumi / Hosoe, Hideo / Imagama, Shiro / Taniguchi, Shinichiro / Ito, Takui / Kaito, Takashi / Chiba, Kazuhiro / Matsumoto, Morio / Toyama, Yoshiaki 掲載誌名 : Spine 巻 : 36 号 : 15 開始ページ : E998 終了ページ : E1003 発行日 : 2011-07-01 リポジトリID : 2012011296
アクセス件数 : 871 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]