Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Seroprevalence of pandemic 2009 (H1N1) influenza A virus among schoolchildren and their parents in Tokyo, Japan
作成者 : Iwatsuki-Horimoto, Kiyoko / Horimoto, Taisuke / Tamura, Daisuke / Kiso, Maki / Kawakami, Eiryo / Hatakeyama, Shuji / Ebihara, Yasuhiro / Koibuchi, Tomohiko / Fujii, Takeshi / Takahashi, Kazuo / Shimojima, Masayuki / Sakai-Tagawa, Yuko / Ito, Mutsumi / Sakabe, Saori / Iwasa, Ayaka / Takahashi, Kei / Ishii, Takashi / Gorai, Takeo / Tsuji, Koichiro / Iwamoto, Aikichi / Kawaoka, Yoshihiro 掲載誌名 : Clinical and vaccine immunology : CVI 巻 : 18 号 : 5 開始ページ : 860 終了ページ : 866 発行日 : 2011-05 リポジトリID : 2011010269
アクセス件数 : 874 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]