Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis : multi-centered prospective observational study
作成者 : Lee, Byung Ho / Inui, Daisuke / Suh, Gee Young / Kim, Jae Yeol / Kwon, Jae Young / Park, Jisook / Tada, Keiichi / Tanaka, Keiji / Ietsugu, Kenichi / Uehara, Kenji / Dote, Kentaro / Tajimi, Kimitaka / Morita, Kiyoshi / Matsuo, Koichi / Hoshino, Koji / Hosokawa, Koji / Lee, Kook Hyun / Lee, Kyoung Min / Takatori, Makoto / Nishimura, Masaji / Sanui, Masamitsu / Ito, Masanori / Egi, Moritoki / Honda, Naofumi / Okayama, Naoko / Shime, Nobuaki / Tsuruta, Ryosuke / Nogami, Satoshi / Yoon, Seok-Hwa / Fujitani, Shigeki / Koh, Shin Ok / Takeda, Shinhiro / Saito, Shinsuke / Hong, Sung Jin / Yamamoto, Takeshi / Yokoyama, Takeshi / Yamaguchi, Takuhiro / Nishiyama, Tomoki / Igarashi, Toshiko / Kakihana, Yasuyuki / Koh, Younsuck 掲載誌名 : Critical care : the official journal of the Critical Care Forum 巻 : 16 号 : 1 開始ページ : R33 終了ページ : 発行日 : 2012-02-28 リポジトリID : 2012010120
アクセス件数 : 879 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]