Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


A multicenter, prospective, randomized study of selective bile duct cannulation performed by multiple endoscopists: The BIDMEN study
作成者 : Kawakami, Hiroshi / Maguchi, Hiroyuki / Mukai, Tsuyoshi / Hayashi, Tsuyoshi / Sasaki, Tamito / Isayama, Hiroyuki / Nakai, Yousuke / Yasuda, Ichiro / Irisawa, Atsushi / Niido, Teitetsu / Okabe, Yoshinobu / Ryozawa, Shomei / Itoi, Takao / Hanada, Keiji / Kikuyama, Masataka / Arisaka, Yoshifumi / Kikuchi, Shogo 掲載誌名 : Gastrointestinal endoscopy 巻 : 75 号 : 2 開始ページ : 362 終了ページ : 372 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2011010314
アクセス件数 : 918 件 ダウンロード件数 : 0 件
Results of a Japanese multicenter, randomized trial of endoscopic stenting for non-resectable pancreatic head cancer (JM-test): Covered Wallstent versus DoubleLayer stent
作成者 : Isayama, Hiroyuki / Yasuda, Ichiro / Ryozawa, Shomei / Maguchi, Hiroyuki / Igarashi, Yoshinori / Matsuyama, Yutaka / Katanuma, Akio / Hasebe, Osamu / Irisawa, Atsushi / Itoi, Takao / Mukai, Hidekazu / Arisaka, Yoshifumi / Okushima, Kazumu / Uno, Koji / Kida, Mitsuhiro / Tamada, Kiichi 掲載誌名 : Digestive endoscopy : official journal of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society 巻 : 23 号 : 4 開始ページ : 310 終了ページ : 315 発行日 : 2011-10 リポジトリID : 2011010294
アクセス件数 : 816 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]