Japanese | English

トップページへ戻る

詳細

   
フルテキストURLA020040000102.pdf ( 2.6MB ) 公開日 2010-04-19
タイトルRadiolysis of Mouse Collagen Type I in vitro
作成者Ebe, Kazuyu
Nakamura, Kazuyuki
Takeo, Kazusuke
Nakada, Taishi
Nakanishi, Takashi
作成者ヨミエベ, カズユウ
ナカムラ, カズユキ
タケオ, カズスケ
ナカダ, タイシ
ナカニシ, タカシ
作成者所属山口大学医学部
本文言語eng
著者キーワードLeptospira
Leptonema
Spirochetes
Tissue culture
Cytopathic effect
主題医学
資料タイプtext
ファイル形式application/pdf
出版者Yamaguchi University Graduate School of Medicine
NII資料タイプ紀要論文
ISSN0513-1812
NCIDAA00594272
学内刊行物(紀要等)The bulletin of the Yamaguchi Medical School
掲載誌名The bulletin of the Yamaguchi Medical School
掲載誌名別表記山口医科大学紀要
40
1-2
開始ページ11
終了ページ20
発行日1993-06
著者版/出版社版出版社版
リポジトリIDA020040000102
地域区分山口大学
URIhttp://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/A020040000102